مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«برنامه ریزی» یک فرآیند و یک پدیده هدفمند، هماهنگ و منسجمی است که همانند روح در بدن، متضمن حیات یک مجموعه و همانند خون جاری در رگها، متضمن رشد و توسعه یک مجموعه و نیز همانند مغز در بدن به عنوان کانون تفکر، متضمن حرکت صحیح یک مجموعه می باشد. «برنامه ریزی» به عنوان امری مستمر و پایدار در واقع پل ارتباطی بین حال و آینده است و عبارت است از فرایند اندیشیدن پیش از عمل که بواسطه آن به ترسیم آینده و چشم انداز مطلوب پرداخته می شود و نقش عوامل مختلف در تحقق اهداف، تعیین شده و ضمن آینده نگری و پیش بینی شرایط ناپایدار داخلی و محیطی و تعیین راه رسیدن به اهداف با توجه به فرصت ها و توانمندیها، در جهت انجام فعالیتهای درست و درست انجام دادن فعالیتها نقش ایفا می کند. ضرورت وجود پشتوانه فکری و نظری جهت جامعیت ، پویایی ، و نیز ضرورت وجود راهکارهای بهره وری ، رشد، توسعه و گسترش فعالیت ها، ضرورت تطابق محتوا، موضوع و روش فعالیتها با اهداف و رسالتها و نیازها و اولویتهای هر زمان و نیز ضرورت ابداع و نوآوری در موضوع فعالیت ها و روشها بر ضرورت فرایند برنامه ریزی می افزایند. نهادینه شدن فرایند برنامه ریزی در یک مجموعه آثار و برکاتی نظیر ابهام زدایی از آینده، حرکت، جهت و مقصود حرکت و جلوگیری از انحرافات احتمالی از مسیر حرکت، جهت دهی و همسویی در تفکر، تصمیم گیری و ایجاد وحدت رویه بین ارکان مجموعه، افزایش نظم اداری، آرامش روانی، قدرت ابداع و نوآوری ، صرفه جویی و بهره وری از منابع مادی و انسانی ، افزایش موفقیت و دستیابی به نتایج مطلوب ، افزایش قدرت نظارت، کنترل و ارزیابی، سرعت دهی به رشد و توسعه مجموعه و ... را در پی خواهد داشت.