حوزه علمیه مطلوب اسلامی
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشته، رسالت، اهداف، ساختار و ویژگیهای حوزه علمیه مطلوب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.