بصیرت
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از ویژگیهای بارز خواص اهل حق، بصیرت است، بصیرتی که حاصل ایمان و تقوا می باشد و از انحرافات و کج رویها جلوگیری کرده و مؤمنین و متقین را در حمایت و یاری امام و رهبرشان متحد و منسجم و پایدار می سازد، چنانچه مقام معظم رهبری پیرامون نقش خواص در واقعه عاشورا فرمودند: "اگر در آن مقطع، خواص، اهل بصیرت بوده به موقع از حق حمایت می کردند، ما شاهد حادثه تلخی همانند عاشورا نبودیم". بنابراین بصیرت گوهری ارزشمند است که در جبهه اهل حق یافت می شود و هر که را فاقد آن است باید در جبهه اهل باطل جستجو کرد. در این نوشتار به تعریف و تبیین این پدیده پرداخته شده است و با بررسی خاستگاه آن و عوامل مؤثر در قوت و ضعف آن ، بر عامل ایمان و تقوا به عنوان رکن مهم پدیدآورنده بصیرت تأکید می گردد و نهایتاً با ارائه یک نظام موضوعات، مصادیق آن بیان شده و به منظور ارائه راهکارهای عملی جهت رشد بصیرت، زمینه برنامه ریزی حول آن موضوعات فراهم می گردد.