دانشگاه مطلوب اسلامی
65 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در دنیای امروز مبنای مناسبات و تحرکات بین المللی قدرت است و قدرت هر کشور نیز ناشی از علم و توانمندی علمی آن کشور است. به عبارت دیگر امروزه آنچه که در جهان نقش اساسی را در اداره زندگی بشر ایفا می کند، علوم دانشگاهی هستند، تحقق وعده های انقلاب و رسیدن به تمدن اسلامی نیز، از طریق علم و دانشگاه ممکن است، در واقع تحقق عینی آرمانهای دینی و ایده های مذهبی بدون راهکارهای علمی ممکن نیست، توسعه اسلامی از طریق دانشگاه امکان پذیر است، چنانچه بنیان گذار کبیر انقلاب در این باره می فرماید:«ما برآنیم دانشگاه را مجری وحی خدا سازیم»، ونیز بدیهی است دانشگاه برای نیل به این مقصود باید متحول شود. این نوشته تلاش دارد ضمن بررسی ماهیت و اهمیت دانشگاه، کارکردها و رسالت دانشگاه و دانشجو را برشمرد و نیز با بررسی شاخصه های دانشگاه مطلوب اسلامی، بایسته های اسلامی شدن دانشگاه را در دو گام اساسی تلاش علمی و تربیتی، معرفی نموده و با اشاره به دانش مطلوب اسلامی و ضرورت مهندسی فرهنگی و نقش حوزه در آن، مسئله وحدت حوزه و دانشگاه را بررسی نموده و رویکرد مناسبی را در این جهت معرفی نماید. کلیدواژه ها : ماهیت و اهمیت دانشگاه، کارکردهای دانشگاه، رسالت دانشگاه و دانشجو، دانشگاه مطلوب اسلامی، اسلامی شدن دانشگاه، دانش مطلوب اسلامی، مهندسی فرهنگی دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه