تعریف شیعه و تحلیل خاستگاه تشیع
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در تعریف شیعه، وجه و کاربرد تعریف باید مشخص شود، اگر مقصود از تعریف نگاه تاریخی به شیعه است در دو مقام می توان تعریف ارائه نمود، تعریفی عام که همه فرق منتسب به تشیع را در طول تاریخ در بر بگیرد آنچنان که در اکثر کتب فرق و مذاهب اینگونه تعریف کرده اند یا تعریفی خاص که منطبق با فرقه ای واحد باشد بدون شمولیت فرق انشعابی، این تعریف خاص هرچند به واقعیت نزدیک تراست (چون حقیقت واحد است) اما از آن جهت که بسیاری فرق از دایره تشیع خارج می شوند به مذاق برخی مورخان شیعه خوش نمی آید! اگر مقصود از تعریف، نگاه کلامی به شیعه است، یعنی آنکه شیعه را با اعتقاداتش و تمایز آن با دیگر فرق بشناسیم ، باید اعتقادات شیعه را از منابع اصیل مورد قبول شیعه استحصال و احصاء نماییم و کلیت آنرا در نظر بگیریم نه آنکه بصورت انتزاعی عقیده ای خاص را ملاک و میزان اعتقاد تشیع محسوب نماییم، چنانچه بسیاری از مورخان شیعه، را به عقیده ای خاص نظیر امامت ، نص و نصب و ... تعریف کرده اند. همچنین در خاستگاه تشیع ، صحبت کردن از تولد تشیع صحیح نمی باشد، یعنی آنکه نمی توان اسلامی را در نظر گرفت که از دل آن تشیع متولد شده باشد ، چرا که اسلام متن تشیع و تشیع ادامه اسلام پیامبر است، و خاستگاهی متفاوت بین آندو نمی توان در نظر گرفت، اقوال گوناگون در خاستگاه تشیع نیز برآمده ازنگاه انتزاعی افراد به گوشه هایی از تمایزات اجتماعی و سیاسی و اعتقادی تشیع است که هیچکدام مستقلاً کامل و قابل استناد نیستند.