تاریخ و عبرت آموزی از سنتهای آن
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گذشته، حال و آینده دنیا، سه رکن زمانی در بررسی زندگی فردی و اجتماعی انسانها هستند، گذشته ای که قدمت در خلق حضرت آدم دارد و آینده ای که به اجل مسمی ختم می شود. تاریخ به معنای عام بخشی از یافته هایی است که با بررسی جهان در گذر زمان بدست می آید و به معنای خاص عبارت است از سرگذشت افراد و جوامع ، در بررسی تاریخی ، موضوع اصلی انسان است و به تبع آن جامعه ای که از زندگی اجتماعی انسانها پدید آمده است. همواره یک سئوال اساسی، چرایی تاریخ نگاری و تاریخ نگری است، در این نوشتار با بررسی نگاه دینی به تاریخ، نتیجه گرفته می شود که هدف از مطالعه تاریخ عبرت آموزی است و نیز جهان در گذر زمان تحت قوانین وسنتهای ثابت و تکرار پذیری تغییر و تحول می یابد که انسان با بررسی سرگذشت انسانها و جوامع ، این قوانین و سنتها را بهتر می شناسد و در آینده نیز بهتر می تواند در مسیر سعادت و رشد قدم بردارد. در پایان به برخی سنتها و قوانین تاریخ اشاره شده است. کلید واژه ها : سنتهای تاریخی، هدف از مطالعه تاریخ، عبرت آموزی، سعادت، فرد و جامعه،